Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN ADVOCAAT MULDER

1. Toepasselijkheid:

1.1 Advocaat Mulder is een eenmanszaak naar Nederlands recht die zich ten doel stelt het (doen) uitoefenen van de rechtspraktijk, in het bijzonder de uitoefening van het beroep van advocaat.
1.2 Overeenkomsten worden aangegaan met Advocaat Mulder.
1.3 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten en aanvullende (vervolg)opdrachten van opdrachtgevers van Advocaat Mulder.
1.4 De bedingen opgesteld in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van de medewerkers van Advocaat Mulder, alsmede voor overige personen die bij, voor of namens Advocaat Mulder werkzaam zijn.
1.5 Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Advocaat Mulder ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de volgende wetsartikelen worden door deze voorwaarden volledig uitgesloten: (1) art. 7:404 Burgerlijk Wetboek (BW), art. 7:407 lid 2 BW en art. 7:409 BW.
1.6 De opdracht is door Advocaat Mulder aangenomen indien deze door Advocaat Mulder is bevestigd. Dit wordt bevestigd door ondertekening van het intakeformulier.
1.7 De opdrachtgever is gehouden om alle gegevens die van belang zijn voor het uitvoeren van de opdracht tijdig te verstrekken.
1.8 Het bij de uitvoering van de opdracht gevormde dossier zal gedurende een periode van zeven jaren worden bewaard in het archief van Advocaat Mulder na afloop van voornoemde termijn zal het dossier worden vernietigd. Voor de nadelige gevolgen van de vernietiging aanvaardt Advocaat Mulder geen aansprakelijkheid. Indien opdrachtgever een afschrift van de stukken wenst te ontvangen is Advocaat Mulder gerechtigd kosten voor de verrichte werkzaamheden in rekening te brengen.
1.9 Advocaat Mulder zal bij haar werkzaamheden de zorg van een goed opdrachtnemer in acht nemen.

2. Honorarium en verschotten:

2.1 De kosten van uitvoering van de opdracht door Advocaat Mulder omvatten het eigenlijke honorarium ad € 185,-, vermeerderd met kantoorkosten ad 5% en omzetbelasting ad 21% en de zogenaamde verschotten.
2.2 Tenzij tussen partijen anders is afgesproken of uit de aard van de opdracht voortvloeit, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de betreffende opdracht geldende uurtarief.
2.3 Advocaat Mulder hanteert in overige gevallen een vast tarief per opdracht waarbij vooraf aangegeven wordt wat het verwachte aantal uren is dat de zaak in beslag zal nemen.
2.4 Advocaat Mulder hanteert een ‘fair-use-policy’ inhoudende dat bij overschrijding van 200% van de verwachtte tijdsbesteding aan de zaak een uurtarief wordt gerekend. Ten aanzien van dit uurtarief kunnen afwijkende afspraken worden gemaakt ten aanzien van het regulier geldende uurtarief.
2.5 Tenzij anders is overeengekomen, is Advocaat Mulder gerechtigd om ook tijdens de duur van de opdracht, naar aanleiding van algemene aanpassingen van lonen en/of prijzen, het overeengekomen tarief te wijzigen. Advocaat Mulder zal de opdrachtgever hiervan onverwijld in kennis stellen.
2.6 Ten aanzien van het griffierecht is het uitgangspunt dat opdrachtgever zelf verantwoordelijk is voor het betalen van het griffierecht. Hiermee is de opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor de gevolgen die voortvloeien uit niet-betalen. Deze gevolgen kunnen verstrekkend zijn zoals niet-ontvankelijk verklaring of verval van instantie. Advocaat Mulder spant zich in facturen van griffiekosten zo spoedig mogelijk na ontvangst hiervan door te zenden naar opdrachtgever. In beginsel zal dit via e-mail worden verstrekt. Advocaat Mulder is gerechtigd, bij niet tijdige betaling van griffierechten, zich uiterlijk vier dagen voor de uiterste betaaldatum te onttrekken aan de procedure.
2.7 De verschotten bestaan uit de werkelijk gemaakte kosten die in het kader van de opdracht door Advocaat Mulder ten behoeve van de opdrachtgever zijn betaald (zoals deurwaarderskosten, reiskosten, kosten van uittreksels en indien afgeweken van art. 2.7: griffierechten). De kantoorkosten worden forfaitair berekend op 5%.
2.8 In zaken die worden behandeld op basis van het wettelijke systeem van gefinancierde rechtshulp, geldt het bepaalde in dit artikel slechts voor de kosten die op grond van de afgegeven toevoegingbeslissing voor rekening van de opdrachtgever komen.
2.9 Indien een toevoegingsbeslissing (met terugwerkende kracht) wordt ingetrokken, dan is dit artikel op de geleverde dienstverlening van toepassing en is het reguliere uurtarief geldend.
2.10 Advocaat Mulder is steeds gerechtigd van de opdrachtgever betaling van een voorschot te verlangen. Een ontvangen voorschot wordt aan het einde van de opdracht, uiterlijk na drie maanden verrekend.
2.11 Reclames met betrekking tot declaraties dienen op straffe van verval binnen schriftelijk te zijn ingediend binnen veertien dagen na de declaratiedatum. Reclames en aansprakelijkheidstelling met betrekking tot een verwijtbare tekortkoming in de nakoming door Advocaat Mulder van de uit de opdracht voortvloeiende verplichtingen dienen, op straffe van verval van enig recht, binnen een termijn van dertig dagen nadat de tekortkoming bij de opdrachtgever redelijkerwijs kenbaar kon zijn, schriftelijk te zijn ingediend.

3. Betaling:

3.1 Behoudens nadere afspraak, wordt eens per maand gedeclareerd, waarbij de betaling zoveel mogelijk giraal dient te geschieden. Advocaat Mulder is gerechtigd contante betaling te weigeren.
3.2 Betaling van declaraties dient volledig te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever, ongeacht de nog openstaande vordering, van rechtswege in verzuim, zonder nadere ingebrekestelling.
3.3 Advocaat Mulder behoudt zich het recht voor een zaak niet eerder aanhangig te maken dan op het moment het griffierecht dan wel een overeengekomen voorschot is voldaan. Opdrachtgevers blijven te allen tijde zelf verantwoordelijk voor voldoening van de griffierechten tenzij expliciet afwijkend overeengekomen.
3.4 Indien de opdrachtgever in verzuim verkeert, is over het openstaande declaratiebedrag de wettelijke (handels)rente verschuldigd.
3.5 Indien Advocaat Mulder invorderingsmaatregelen treft tegen de opdrachtgever die in verzuim verkeert, komen alle kosten vallende op die invordering ten laste van de opdrachtgever. Deze kosten worden berekend conform de wettelijke regels met betrekking tot de (buitengerechtelijke) incassokosten.
3.6 Advocaat Mulder is gerechtigd om de nakoming van haar verplichtingen op te schorten tot het moment dat alle opeisbare vorderingen door de opdrachtgever volledig zijn voldaan. Advocaat Mulder is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden.

4. Communicatie:

4.1 Advocaat Mulder communiceert zoveel mogelijk langs de elektronische weg met opdrachtgever.
4.2 Processtukken, afschriften van correspondentie zullen in beginsel als digitaal document worden meegezonden in een bijlage van een e-mail.
4.3 Bij twijfel of discussie over de ontvangst van e-mails is de administratie van Advocaat Mulder leidend. Dit betekent dat een e-mail is ontvangen bij opdrachtgever indien deze succesvol is verzonden door Advocaat Mulder.
4.4 Advocaat Mulder is gerechtigd een opslag te rekenen van 3% van het uurtarief indien opdrachtgever middels reguliere post wenst te communiceren. Bij een vaste prijs afspraak zal deze worden verhoogd met een opslag van 3%.

5. Aansprakelijkheid:

5.1 De aansprakelijkheid van Advocaat Mulder voor schade die voortvloeit uit of verband houdt met de uitvoering van de opdracht is steeds beperkt tot het bedrag waarop de door Advocaat Mulder afgesloten beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft. Dit is in ieder geval gemaximeerd tot een bedrag van EUR 500.000,= per gebeurtenis, met een maximum van 1.000.000,= per jaar.
5.2 Indien, om welke reden dan ook, geen uitkering krachtens bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot tweemaal het door Advocaat Mulder aan opdrachtgever in de desbetreffende zaak in rekening gebrachte bedrag, tot een maximum van EUR 5.000,00.
5.3 Bij het inschakelen van derden is Advocaat Mulder aansprakelijk voor fouten die door deze derden mochten worden gemaakt.
5.4 Opdrachtgever vrijwaart Advocaat Mulder tegen alle aanspraken van derden, de door Advocaat Mulder in verband daarmee te maken kosten inbegrepen, welke direct of indirect voortvloeien uit of verband houdende met de werkzaamheden van Advocaat Mulder ten behoeve van opdrachtgever.
5.5 Advocaat Mulder bepaalt wie binnen Advocaat Mulder met de uitvoering van de opdracht wordt / worden belast, in voorkomend geval met inschakeling van derden, waaronder hulppersonen.

6. Wijziging algemene voorwaarden:

6.1. Advocaat Mulder is bevoegd om deze algemene voorwaarden in de loop van de uitvoering van een opdracht te wijzigen. De wijziging zal aan de opdrachtgever bekend worden gemaakt en geldt voor de duur van de opdracht.

7. Toepasselijk recht / bevoegde rechter:

7.1 De rechtsverhouding waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn wordt beheerst door Nederlands recht.
7.2 Advocaat Mulder neemt deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur van de Nederlandse Orde van Advocaten. Deze geschillenregeling is van toepassing op de dienstverlening van Advocaat Mulder in alle gevallen waar de Geschillencommissie Advocatuur bevoegd is. De regeling is te vinden op de website van de Geschillencommissie Advocatuur en is te raadplegen via de website: advocatenorde.nl.
7.3 Alle overige geschillen welke tussen partijen mochten ontstaan, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse rechter. Tenzij een dwingende wettelijke bepaling zich daartegen verzet is bij geschillen in eerste instantie bevoegd de rechter in het arrondissement van de vestiging waar de behandelende advocaat werkzaam is of laatstelijk werkzaam was.

8. Geen derdengeldenrekening:

8.1 Advocaat Mulder maakt geen gebruik van een derdengeldenrekening. Zij zal derhalve geen derdengelden onder zich houden.

Call Now Button